Points of No Displacement - 2003 - video installation

Art wark dealing with Language, Movement and Interference"


Galleri RAM, Oslo, Norway


The video works display various interferences in and on water. The installations are built upon three large cylindres created with over a thousand pages of handwritten English exercises. These thoroughly recorded exercises of English colloquial speech and conversation is executed by a person who at the age of 72 started to learn this worldembracing language.


Points of no displacement refers to a phenomenon delineated in physics' interference definition. When two waves with opposite motion hit one another, there will in the collision arise some areas without fluctuations, spots of stagnant motion, because the opposite forces neutralize one another.


Points of no displacement calls attention to essential questions on language and understanding.


Is it possible to use system-based constructions to express opinions, thoughts and emotions within limited structures? The power of language. Language is a constructed orderly system only operative and including to those within the system. Like other constructed systems it will correspondingly seem excluding for the majority left on the outside.


Language as transplantation. How will other cultures with other language systems understand and transplant meaning to our language system? Translation to another language always departes with that which is not translateable, like a filter removing noise. Will a worldwide language also filtrate experiences, exploits and cultural distinctiveness? Language as an implant.

 


What if your mother tongue always interfers with a recently acquired language? Will the new language, the implant you need in your every day life, confine your activity and range?


If conversations consist of waves of words, will the impact of their interference also become apparent in the language? And when reality interfers with the description of reality? Maybe we all have experiences with points of no exchange; Points of no displacement.

 

Stillestående berøringspunkter - Point of No Displacement 

Videoinstallasjon er bygget rundt mellomspråklige problemstillinger, behandlet og visualisert som fysiske fenomener.

Videoverkene viser ulike interferensvirkninger i vann. Installasjonen er bygd rundt tre store sylindre utført av over tusen ark med håndskrevne engelskøvelser. Disse nitidige nedskrevne øvelsene av engelsk dagligtale og konversasjonskunst er utført av en person som i en alder av 72 år, begynte å lære seg dette verdensomspennende språket.


Points of no displacement henviser til et fenomen hentet fra fysikkens interferensbegrep. Når to bølger med motsatt bevegelse treffer hverandre, vil det i sammenstøtet oppstå noen punkter uten utslag, punkter med stillstand av bevegelse, fordi de motsatte kreftene nøytraliserer hverandre.


Points of no displacement aktualiserer vesentlige spørsmål omkring språk og forståelse. Er det mulig å benytte systembaserte konstruksjoner for å uttrykke våre meninger, tanker og følelser innenfor en slik begrenset struktur? Språk som makt. Språk er et konstruert regelbundet system som kun er operativt og inkluderende for de som er innenfor systemet. I likhet med andre konstruerte systemer vil de også parallelt virke ekskluderende for det flertall som står utenfor. Språk som transplantat. Hvordan vil andre kulturer med andre språksystemer forstå og transplantere betydning til vårt språksystem? Oversetting til et annet språk fjerner alltid det som ikke lar seg oversette, lik et filter som fjerner støy. Vil et verdensomspennende språk også filtrere erfaringer, opplevelser og kulturelle særegenheter? Språk som protese. Hva hvis ditt morsmål alltid interferer med det nye språk? Vil det nye språket, protesen du trenger i hverdagen, begrense din virksomhet og rekkevidde?


Hvis samtale er bølger av ord, vil interferensens virkning også oppstå i språket? Og når virkeligheten interfererer med beskrivelsen av virkeligheten? Slik har vi alle erfaringer med punkter uten utveksling; Points of no displacement.


Teksten er hentet fra Astrid Andreasens pressemelding for utstillingen i RAM Galleri


Installasjonen er kjøpt av Norsk Kulturråd og befinner seg i Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand.

 

Points of No Displacement - video documentation

English Exercises - pages that installation is made of